ازدواج سفید بازیگران ایرانی

ازدواج سفید بازیگران ایرانی و سلبریتی‌ها یکی از دلایل اشاعه و گسترش ازدواج سفید و یا همان همباشی است.

نقش سلبریتی‌ها در نهادینه شدن هنجارها و یا ناهنجاری‌های اجتماعی تنها مربوط به کشور ما نیست و در همه جای دنیا وجود دارد.

نقش سلبریتی‌ها در گسترش همباشی

در ابتدای گسترش همباشی در غرب نیز، نقش سلبریتی‌ها در معرفی همباشی بسیار موثر بود. مارگارت مید آمریکائی یکی از این سلبریتی‌هاست.