ازدواج سفید یعنی چه

ازدواج سفید یعنی چه ؟

ازدواج سفید سبکی از زندگی مشترک بدون ازدواج است.

ازدواج سفید هیچ ربطی به white Marriage ندارد و معادل فارسی آن همباشی است.ازدواج سفید یعنی چه

اصطلاح ازدواج سفید در ایران تعاریف و معانی بسیار متفاوت و متناقضی دارد و برای اطلاع درست از این پدیدۀ اجتماعی باید به منابع معتبر و مستند مرتبط با همباشی رجوع کرد.